Kontaktinfo

Formand

Erling Gandrup

Tlf. 6014 5611

gandrup@stofanet.dk

Vandværkbestyrer

Torben Nielsen

Tlf. 26 23 55 23

torben.borupvand@gmail.com

 

Henvisninger

Persondataforordning  Her

 

Forbrugerinformation      Info om: Vandkvaliteten, Målerinstallation, Hvem ejer ledning og vandmåler    Her

 

SMS- Tilmeld/afmeld   Her

 

Vandanalyserapporter findes i menuen under "Om Vandværket"

Beredskabsinfo findes i menuen foroven

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Børup Vandværk er medlem af

Danske Vandværker

Historie

Historien er et udpluk af den protokol der er blevet ført siden tanken om at opføre et vandværk på grunden ved Mejeriet "Lillebælt" blev til. Der er dog nogle steder hvor der til syneladende mangler afsnit. Der er i protokollen indført forskellige kontrakter, vedtægter, gældsbreve og andre dokumenter, disse bliver ikke medtaget her da det er ret omfattende.

Børup Vandværk blev bygget i 1958 på en grund købt af Mejeriet "Lilebælt".

                           

Den første bestyrelse:

Til formand : Hans Skouenborg

Næstformand : Laurids G. Mørk

Kasserer : Arne Grarup

Sekretær : Jørgen Madsen Hansen og Sandager Kyed

Den nye bestyrelse ansøgte Taulov Sogneråd om kommunekauktion for 190.000 kr. endhvidere indsendtes anddragende om tilskud fra arbejdsministeriet til udførelse af arbejdet.

Det første sæt vedtægter blev udfærdiget af den nye bestyrelse og underskrevet d. 20.03.1958

Kontrakten om udførelse af arbejdet blev givet til Ingeniørfirmaet Erik Meyer Esbjerg, og blev underskerevet til en sum af 210.000 kr.

Bestyrelsen holder møde d. 16 september. Boringen er nu udført, og giver rigeligt og godt vand. Fra kommunen foreligger godkendelse af kauktionen, med amtets tilladelse, for et 20 årigt lån. Bestyrelsen har fra Sparekassen i Fredericia fået tilsagn om et lån på 190.000 kr. til 5,5 % p.a, at afdrage som annuitetslån. Fra arbejdsministeriet foreligger tilsagn om tilskud til arbejdet. Entrepenøren har begyndt gravearbejde og nedlægning af rør. Det har ikke været muligt at få mere end 7 arbejdsmænd, flere er dog lovet i løbet af nogle dage. Arbejdet vil blive fremmet mest muligt, eventuelt ved údensogns folk, således at der kan være vand på anlægget først i december måned.

Den 24 februar 1960 afholdtes generalforsamling på Krybily kro. Formanden aflagde beretning og redegjorde for byggeperioden. Beretningerne blev godkendt.

Sandager Kyed og Hans Larsen valgt,

Den 23 Februar 1961 afholdtes ordinær generalforsamling på Kroen, 9 andelshavere var mødt. L.G.Mørk og J.M.Hansen ønskede ikke genvalg. Maler K.Å.Slothus og Gdrj. Svend Andersen valgtes.

Den 20. april 1961 afholdtes bestyrelsesmøde med konstituering : Hans Skovenborg som Formand, nestformand : Svend Andersen, Kaserer : Arne Grarup, sekretær Hans M Larsen. Det blev vedtaget at opsætte måler ved Arne Andersens efterfølger der har oprettet hønseri, og tilslutningsgebyr sat til 200.00 kr.

Den12 december 1961 afholdtes bestyrelsesmøde med Mejeribestyrer Nielsen som deltager. Mejeiret har instillet driften d 1. oktober. Mødet er en forhandling om andelsforpligtigelserne samt om overdragelse af disse til en eventuel nu køber.

Den 22 februar 1962 afholdes ordinær generalforsamling på kroen. 8 medlemmer var mødt. Beretning og regnskab godkendtes. Arne Grarup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Mads P. Andersen.Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med som formand : Hans Skovenborg, næstf. : Svend Andersen, kasserer : Mads P Andersen, selkretær : Hans Larsen., up. K. Slothus.

Den 6 februar 1963 afholdes generalforsamling 9 medlemmer var mødt. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede betyrelsen sig med Karl Åge Slothuus som formand.

Den 11 februar 1964 afholdes generalforsamling 12 medlemmer var mødt. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede betyrelsen sig med Karl Åge Slothuus som formand.

Den 22 februar 1965 afholdes generalforsamling, 9 medlemmer var mødt. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde 1 marts konstituerede betyrelsen sig med mekaniker Larsen som formand.og tilsynsførende for vandværket.

Den 14 februar 1966 afholdes generalforsamling, 4 medlemmer var mødt.   Mekaniker Larsen modtog genvalg som formand.og tilsynsførende for vandværket.

Den 16 februar 1967 afholdes generalforsamling, 4 medlemmer var mødt.   Mekaniker Larsen modtog genvalg som formand.og tilsynsførende for vandværket. Mekaniker Larsen er formand efterfølgende indtil generalforsamlingen d.

Den 12 februar 1973 hvor der afholdes generalforsamling, og hvor Eigil Thuesen ved et efterfølgende bestyrelsesmøde hvor konstituering fandt sted modtog valg som formand.

Den 25 marts 1998 afholdes generalforsamling, hvor Eigil Thuesen  ikke modtog genvalg, ved et efterfølgende bestyrelsesmøde 2 april, hvor konstituering fandt sted modtog Frede Tiedemann valg som formand.

Frede Tiedemann er formand indtil Erling Gandrup overtager posten d. 1/7 - 2002, det er ikke heldigt at een mand har så mange "hatte" på, derfor ønskede F.T afløsning som formand og Erling Gandrup overtog efter aftale med bestyrelsen, med F.T. som ankermand indtil næste generalforsamling. 

Herefter er Erling Gandrup valgt som formand, Frede Tiedemann fortsætter som bestyrer.

Forretningens gang med udvidelser og andre tiltag kan læses i værkets protokol, som altid vil være hos bestyrelsens sekretær, som for tiden er Frede Tiedemann.

 Oddersted vandværk sluttede sig til Børup Vandværks ledningsnet i efteråret 2001,  første henvendelse om dette skete ved formanden for værket i 1973, så det var en gennemtænkt beslutning må man sige.

 Betalingen for tilslutningen til  Børup Vandværks ledningsnet betaltes af Oddersted VV, og opkrævningerne for forbruget begyndte med aflæsningen pr 1. oktober, dog var den endelige tilslutning ikke tilendebragt, så der blev en udligningsbetaling til Taulov Vandværk. 

Herefter vil der blive orienteret om hvem der har været formand i de enkelte perioder, samt tiltag til udbygninger.

Historien om vandværket vil ikke blive opdateret her på siden, men man kan følge med i referater fra både bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, som løbende bliver opdateret her på hjemmmesiden, under bestyrelsen "referater"